Inschrijving

Het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 8 personen.

U dient zich uiterlijk 1 week vóór aanvang van de workshop schriftelijk in te schrijven. Uw inschrijving wordt definitief van zodra wij uw inschrijving schriftelijk hebben bevestigd.

Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige workshop deel te nemen. Wanneer u niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt de deelnameprijs niet aangepast en zal er ook geen terugbetaling gebeuren, wat ook de reden moge zijn.

ls de deelnemer wegens heirkracht genoodzaakt een workshop te onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van Management Spark BV is hiervoor vereist.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21% btw. Prijzen zijn enkel geldig voor de huidige overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud).

Betalingsvoorwaarden

Een factuur wordt u toegestuurd na ontvangst van uw inschrijving en dient binnen 30 dagen, maar uiterlijk vóór aanvang van de workshop betaald te worden. Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met en schadevergoeding van 10% met een minimum van €100. Vanaf de vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen.

KMO-portefeuille

Vlaamse ondernemingen kunnen gebruik maken van een subsidie van 30 of 40% op de deelnameprijs via de KMO-portefeuille (voor meer informatie zie: www.kmo-portefeuille.be). Deelnemers dienen zelf in te staan voor de tijdige aanvraag hiervan. Indien de aanvraag niet tijdig werd afgerond of wegens omstandigheden werd geweigerd, dient de volledige deelnameprijs rechtstreeks aan Management Spark BV betaald te worden.

Annulatie

Annulatie is kosteloos tot 3 weken voor aanvang van de workshop. Bij annulatie tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van de workshop is er een annulatiekost van 25% van het deelnameprijs. Bij annulatie minder dan 1 week voor aanvang van de workshop is er een annulatiekost van 50% van het deelnameprijs. Een annulatie is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na ontvangstmelding van ons.

Auteursrechten

Het cursusmateriaal en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Heirkracht

Management Spark BV gaat een inspanningsverbintenis aan om alle opleidingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien de workshops niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen. Management Spark BV heeft echter steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 6 personen bedraagt, een workshop of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en de volledige deelnameprijs wordt dan teruggestort.

Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.